Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Hội Khoa học Kỹ thuật Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Việt Nam
Điện thoại: 0988530360
Email: hoiphantich@gmail.com

Hỗ trợ

ThS Lê Thị Hoa
Điện thoại: 02439349105/0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vnTạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224