Tài trợ tạp chí

Nhà XB

Hội Khoa học Kỹ thuật Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Việt NamTạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224