Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 19, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XÚC TÁC PHÂN HỦY PHENOL ĐỎ CỦA VẬT LIỆU NANO ZnO PHA TẠP Ce VÀ Mn

Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Quang Hải

Tóm tắt


     

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224