Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 20, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHẾ TẠO THAN HOẠT TÍNH TỪ BÃ CHÈ VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ HẤP PHỤ THUỐC DIỆT CỎ BENTAZON TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Đặng Văn Thành, Đỗ Trà Hương

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224