Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 20, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU PHÂN HỦY ĐỒNG THỜI NG, PETN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG TÁC NHÂN QUANG FENTON

Đào Duy Hưng, Đỗ Ngọc Khuê, Nguyễn Văn Hoàng, Đinh Ngọc Tấn

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224