Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 20, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÁCH CÁC DẠNG ISOFORM CỦA ERYTHROPOIETIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN

Hoang Hanh Uyen, Nguyen Khac Manh, Nguyen Tien Giang, Nguyen Thi Xuan Mai, Nguyen Huy Du, Nguyen Anh Mai

Tóm tắt


    Thành phần isoform của protein erythropoietin (EPO) tái tổ hợp dùng làm dược phẩm đã được nghiên cứu bằng kỹ thuật điện di mao quản (CE) với đầu dò UV. Quá trình phân tách các isoform EPO bằng CE được thực hiện trên cột silica sử dụng putrescine để biến tính bề mặt mao quản nhằm giảm sự hấp thụ protein EPO lên thành mao quản và tăng độ phân giải, dung dịch điện ly nền ngoài putrescine còn chứa urea, CH3COONa và tricine. Sau khi tối ưu các yếu tố như thành phần dung dịch điện ly nền, thông số của thiết bị CE quy trình có khả năng phân tách hoàn toàn 7 isoform có trong protein EPO với độ phân giải và độ lập lại cao.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224