Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 20, S. 4 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CẤU TRÚC ELECTRON VÀ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT AXETOPHENON BENZOYL HIĐRAZON

Vũ Minh Tân

Tóm tắt


   

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224