Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 21, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AIQS-DB PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN TẠI TỈNH BẮC GIANG

Nguyễn Thanh Thảo, Dương Thị Hạnh, Lê Trung Việt, Nguyễn Quang Trung

Tóm tắt


   

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224