Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 21, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH VỚI KÍCH THƯỚC HẠT TRẦM TÍCH BIỂN VEN BỜ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Lê Ngọc Anh

Tóm tắt


     

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224