Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 22, S. 2 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU XỬ LÍ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG SẮT KIM LOẠI KẾT HỢP VỚI MUỐI KALI PESUNFAT

Hồ Phương Hiền, Nguyễn Bích Ngân

Tóm tắt


   

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224