Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 24, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CAFEIN, THEOBROMIN, THEOPHYLLIN TRONG CÁC LOẠI CHÈ XANH VIỆT NAM CÓ NGUỒN GỐC ĐỊA LÝ KHÁC NHAU

Trần Thị Huế, Nguyễn Tân Thành, Ngô Thị Lương, Tạ Thị Thảo, Nguyễn Văn Ri

Tóm tắt


    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224