Chi tiết về Tác giả

Duy Tuấn, Âu

  • T. 19, S. 1 (2014) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ PHẦN MỀM BO MẠCH ĐIỆN TỬ ĐO NHANH COD BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ UV
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224