Chi tiết về Tác giả

Duy Hưng, Đào

 • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHẢN ỨNG PHÂN HỦY TNT BẰNG TÁC NHÂN FENTON TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG VÀ CÓ KẾT HỢP BỨC XẠ UV
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU PHÂN HỦY ĐỒNG THỜI NG, PETN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG TÁC NHÂN QUANG FENTON
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHẢN ỨNG PHÂN HỦY PENTRIT BẰNG MỘT SỐ TÁC NHÂN OXY HÓA NÂNG CAO
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 1 (2016) - Bài báo
  ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY HECXOGEN, OCTOGEN VÀ TETRYL TRONG CÁC HỆ OXI HÓA NÂNG CAO CÓ SỰ KẾT HỢP GIỮA CÁC TÁC NHÂN OXI HÓA VÀ QUANG HÓA
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 2 (2016) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHUYỂN HÓA CÁC HỢP CHẤT NITROPHENOL BẰNG MỘT SỐ QUÁ TRÌNH OXI HÓA NÂNG CAO DỰA TRÊN CƠ SỞ HIỆU ỨNG UV-H2O2
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224