Chi tiết về Tác giả

Minh Châu, Đào

  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    ỨNG DỤNG MÀNG CHƯNG CẤT CHÂN KHÔNG NHẰM TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH KHỬ MẶN NƯỚC BIỂN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224