Chi tiết về Tác giả

Viết Chiến, Đinh

  • T. 21, S. 3 (2016) - Bài báo
    XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CÁC CHẤT TẠO NGỌT ACESULFAM KALI, ASPARTAM VÀ SACCHARIN TRONG NƯỚC GIẢI KHÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN SỬ DỤNG DETECTOR UV-VIS
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224