Chi tiết về Tác giả

Duy Tiên, Đoàn

 • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
  TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG HÓA LÝ CỦA PHỨC LẬP THỂ Cu(II), Co(II), Ni(II) VỚI N,N’-BIS(3-tert-BUTYLSALICYLIDENE) -(R,R)-1,2-CYCLOHEXANEDIAMINE VÀ N,N’-BIS(3,5-DI- tert -BUTYLSALICYLIDENE)-(R,R)-1,2-CYCLOHEXANEDIAMINE
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 1 (2017) - Bài báo
  PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VÀ ĐỘ SẠCH CỦA THUỐC TADALAFIL TRONG QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ HIỆN ĐẠI
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 1 (2019) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU VÀ KIỂM SOÁT QUY TRÌNH TÁCH CHIẾT CHẤT MÀU THỰC PHẨM PHYCOCYANIN TỪ TẢO XOẮN SPIRULINA
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224