Chi tiết về Tác giả

Minh Khai, Đoàn

  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NITROXENLULO TỪ BỘT GỖ VIỆT NAM
    Toàn văn  PDF
  • T. 21, S. 2 (2016) - Bài báo
    CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA THUỐC NỔ PBX DẺO CHỨA HEXOGEN VÀ POLYSTIREN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224