Chi tiết về Tác giả

Công Khánh, Cao

  • T. 22, S. 4 (2017) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ CHẤT NHÓM SILYMARIN TRONG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224