Chi tiết về Tác giả

Viết Thạch, Châu

  • T. 22, S. 3 (2017) - Bài báo
    XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI PARACETAMOL VÀ CAFEIN TRONG HỖN HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG KẾT HỢP THUẬT TOÁN LỌC KALMAN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224