Chi tiết về Tác giả

Chí Công, Dương

  • T. 22, S. 3 (2017) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHOÁNG HÓA THUỐC DIỆT CỎ GLYPHOSATE BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON ĐIỆN HOÁ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224