Chi tiết về Tác giả

Mạnh Hải, Dương

  • T. 22, S. 1 (2017) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH TỰ LẮP RÁP ĐẾN KÍCH THƯỚC CỦA CHITOSAN VI CẦU
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224