Chi tiết về Tác giả

Van Thanh, Dang

  • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
    CHẾ TẠO VẬT LIỆU THAN HOẠT TÍNH TỪ BÃ CHÈ VÀ ỨNG DỤNG HẤP PHỤ METYLEN XANH TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224