Chi tiết về Tác giả

Viet Hung, Duong

  • T. 21, S. 2 (2016) - Bài báo
    XÁC ĐỊNH AMONI VÀ KALI TRONG DỊCH CHIẾT CỦA MẪU ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN SỬ DỤNG DETECTOR ĐỘ DẪN KHÔNG TIẾP XÚC (CE-C4D)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224