Chi tiết về Tác giả

Medyantseva, E.P

  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    PHÁT TRIỂN CẢM BIẾN SINH HỌC ALKALINE PHOSPHATASE TRÊN CƠ SỞ BIẾN TÍNH ĐIỆN CỰC BẰNG ỐNG CARBON NANO ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỘC TỐ NẤM MỐC PATULIN.
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224