Chi tiết về Tác giả

Hiệp, Hoàng

  • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
    HIỆU QUẢ QUANG XÚC TÁC PHÂN HUỶ NƯỚC Ô NHIỄM 2,4,5-T TRÊN VẬT LIỆU XÚC TÁC QUANG Cu/TiO2 VÀ Fe/TiO2 – VÀ ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG
    Tóm tắt  PDF
  • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
    TỔNG HỢP SƠN XÚC TÁC QUANG HOÁ VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ KHI XỬ LÝ 2,4-D TRONG NƯỚC
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224