Chi tiết về Tác giả

Minh Hải, Hoàng

  • T. 19, S. 1 (2014) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ PHẦN MỀM BO MẠCH ĐIỆN TỬ ĐO NHANH COD BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ UV
    Tóm tắt  PDF
  • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
    XÁC ĐỊNH CLORUA TRONG NƯỚC RỬA NGUYÊN LIỆU BARI CROMAT DÙNG CHO CHẾ TẠO THUỐC HỎA THUẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG TRONG MÔI TRƯỜNG MIXEN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224