Chi tiết về Tác giả

Minh Thắng, Hoàng

  • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO VẬT LIỆU TỪ QUẶNG TỰ NHIÊN ĐỂ XỬ LÝ PHOTPHAT TRONG NƯỚC THẢI HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224