Chi tiết về Tác giả

Diên Thanh, Lê

  • T. 22, S. 1 (2017) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ NITƠ PHA TẠP ĐẾN SỰ CHUYỂN PHA TINH THỂ CỦA N-TiO2
    Tóm tắt  PDF
  • T. 22, S. 1 (2017) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH TỰ LẮP RÁP ĐẾN KÍCH THƯỚC CỦA CHITOSAN VI CẦU
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224