Chi tiết về Tác giả

Hoàng, Lê

  • T. 21, S. 3 (2016) - Bài báo
    XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CÁC CHẤT TẠO NGỌT ACESULFAM KALI, ASPARTAM VÀ SACCHARIN TRONG NƯỚC GIẢI KHÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN SỬ DỤNG DETECTOR UV-VIS
    Tóm tắt  PDF
  • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
    XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI ACID FORMIC, ACID ACETIC, ACID PROPIONIC VÀ ACID BUTYRIC BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN SỬ DỤNG DETECTOR ĐỘ DẪN KHÔNG TIẾP XÚC (CE-C4D)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224