Chi tiết về Tác giả

Ngọc Anh, Lê

  • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH VỚI KÍCH THƯỚC HẠT TRẦM TÍCH BIỂN VEN BỜ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224