Chi tiết về Tác giả

Okajima, Maiko

  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA POLYSACARIT TÁCH CHIẾT TỪ TẢO SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN TẠI RUỘNG LÚA TỈNH PHÚ THỌ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224