Chi tiết về Tác giả

Quốc Bưu, Ngô

  • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHỬ TRÙNG, KHỬ MÙI CỦA DUNG DỊCH SUPOWA TRONG CHĂN NUÔI GÀ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224