Chi tiết về Tác giả

Công Tuấn, Nguyễn

  • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
    CHẾ BIẾN DẦU DỪA NGUYÊN SINH THEO CÔNG NGHỆ LY TÂM LẠNH VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG LÝ HÓA CH NH.
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224