Chi tiết về Tác giả

Duy Kết, Nguyễn

  • T. 21, S. 3 (2016) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU MẠ CROM TỪ DUNG DỊCH PHỨC Cr III 2-KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH KHỬ PHỨC Cr3+ BẰNG PHÂN CỰC CV
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224