Chi tiết về Tác giả

Duy Khánh, Nguyễn

  • T. 24, S. 1 (2019) - Bài báo
    ĐỊNH LƯỢNG CURCUMINOID TRONG MỘT SỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC)
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224