Chi tiết về Tác giả

Hoang Tùng, Nguyễn

  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION FLO (F-) TRONG NƯỚC THẢI BẰNG VẬT LIỆU BIẾN TÍNH TỪ QUẶNG PYROLUSIT TỰ NHIÊN CỦA VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224