Chi tiết về Tác giả

Mạnh Cường, Nguyễn

  • T. 24, S. 1 (2019) - Bài báo
    KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHẾ SÉT HỮU CƠ TỪ BENTONIT (ẤN ĐỘ) VỚI BUTYLTRIPHENYLPHOTPHONI BROMUA VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224