Chi tiết về Tác giả

Mạnh Nghĩa, Nguyễn

  • T. 22, S. 4 (2017) - Bài báo
    XỬ LÝ TOLUEN BẰNG VẬT LIỆU NANO TiO2 PHA TẠP NITƠ PHỦ TRÊN SỢI OXIT NHÔM (N-TiO2/Al2O3)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224