Chi tiết về Tác giả

Mạnh Tường, Nguyễn

  • T. 19, S. 1 (2014) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU CỐ ĐỊNH Zr(IV) TRÊN ỐNG CACBON NANO ĐA LỚP ĐỂ XỬ LÝ ASEN TRONG NƯỚC
    Tóm tắt  PDF
  • T. 22, S. 3 (2017) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU NANO COMPSITE GO/MnO2
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224