Chi tiết về Tác giả

Mộng Sinh, Nguyễn

  • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY Cu2+, Pb2+, Zn2+ TỪ ĐẤT TRỒNG BỊ Ô NHIỄM LÊN SINH KHỐI CÂY RAU BÓ XÔI (Spinacia oleracea L.)
    Tóm tắt  PDF
  • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG CỦA Cu2+ VÀ Zn2+ TRÊN CÂY RAU XÀ LÁCH MỠ (Lactuca sativa L.) VÀ CÂY CÀ RỐT (Daucus carota L.) ĐƯỢC TRỒNG TRÊN NỀN ĐẤT Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224