Chi tiết về Tác giả

Minh Thảo, Nguyễn

  • T. 24, S. 1 (2019) - Bài báo
    SỰ HẤP PHỤ Pb2+ VÀ Cu2+ TRONG NƯỚC CỦA VẬT LIỆU SILICA ĐƯỢC TỔNG HỢP TỪ TRO ĐỐT LÒ GẠCH
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224