Chi tiết về Tác giả

Dinh Thanh, Nguyen

 • T. 19, S. 1 (2014) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU PHỔ NMR CỦA MỘT SỐ 4-FORMYLCOUMARIN 4-(TETRA-O-ACETYL-β-D-GLUCOPYRANOSYL)THIOSEMICARBAZONES.
  Tóm tắt  PDF
 • T. 19, S. 1 (2014) - Bài báo
  PHÂN TÍCH PHỔ NMR CỦA CÁC HỢP CHẤT 3-ARYL-4- FORMYLSYDNONE 4-(TETRA-O-ACETYL-β-D-GLUCOPYRANOSYL)THIOSEMICARBAZON
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 2 (2015) - Bài báo
  PHỔ NMR CỦA MỘT SỐ N-(TETRA-O-ACETYL-β-D-GLYCOPYRANOSYL)THIOSEMICARBAZON TỪ CÁC HỢP CHẤT CARBONYL THIÊN NHIÊN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 4 (2017) - Bài báo
  ANALYSIS OF NMR SPECTRA OF SUBSTITUTED 4-AZIDO-2-METYLQUINOLINES
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224