Chi tiết về Tác giả

Van Ha, Nguyen

  • T. 19, S. 4 (2014) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU SỰ HẤP THỤ CẠNH TRANH GIỮA Cu2+ VÀ Pb2+ LÊN CÂY RAU XÀ LÁCH (Lactuca sativa L. var.capitala L.)
    Tóm tắt  PDF
  • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU SỰ HẤP THỤ CẠNH TRANH GIỮA Cu2+ VÀ Pb2+ TRÊN CÂY XÀ LÁCH MỠ (Lactuca sativa L.) VÀ BÓ XÔI (Spinacia oleracea L.)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224