Chi tiết về Tác giả

Mazellier, Patrick

  • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỰ HIỆN DIỆN CỦA 20 DƯ LƯỢNG DƯỢC PHẨM TRONG NƯỚC BỀ MẶT CỦA SÔNG SEINE (PHÁP)
    Tóm tắt  PDF
  • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU TỒN DƯ VÀ PHÂN HỦY QUANG HÓA CỦA 9 HOẠT CHẤT DƯỢC PHẨM TRONG NƯỚC ĐẦU RA CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224