Chi tiết về Tác giả

Minh Trí, Trương

  • T. 19, S. 2 (2014) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU SỰ HẤP THU CẠNH TRANH GIỮA Cd2+ VÀ Pb2+ LÊN CÂY RAU BÓ XÔI (Spinacia oleracea L.)
    Toàn văn  PDF
  • T. 19, S. 1 (2014) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG DỊCH CHUYỂN MỘT SỐ NGUYÊN TỐ Cu, Mn, Cr, As TRONG NƯỚC THẢI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP AN PHÚ, TỈNH PHÚ YÊN Phần 3. MÔ HÌNH HÓA SỰ LAN TRUYỀN KIM LOẠI NẶNG Cu, Mn, Cr, As TRONG NGUỒN NƯỚC THẢI CỦA KHU CÔNG NGHIỆP AN PHÚ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224