Chi tiết về Tác giả

Mạnh Trí, Trần

  • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH SILOXANES MẠCH HỞ TỪ BỤI TRONG NHÀ TẠI MỘT SỐ TỈNH THÀNH PHÍA BẮC, VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF
  • T. 21, S. 3 (2016) - Bài báo
    XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO PHƠI NHIỄM CỦA CÁC ESTE p-HIDROXYBENZOAT (PARABEN) TỪ BỤI TRONG NHÀ TẠI MỘT SỐ TỈNH THÀNH PHÍA BẮC, VIỆT NAM
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224