Chi tiết về Tác giả

Minh Trung, Trần

  • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
    XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG CÁC HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG NÔNG SẢN CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT NHẬP KHẨU BẰNG SẮC KÝ LỎNG GHÉP HAI LẦN KHỐI PHỔ
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224