Chi tiết về Tác giả

Quang Thiện, Trần

  • T. 21, S. 3 (2016) - Bài báo
    XÁC ĐỊNH THẾ VÀ DÒNG ĐỘNG HỌC CỦA PHẢN ỨNG KHỬ DDT TRÊN ĐƯỜNG PHÂN CỰC CV
    Tóm tắt  PDF
  • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN DÒNG ĐỘNG HỌC KHỬ CÁC DẪN XUẤT DDT VỚI NỒNG ĐỘ VÀ TỐC ĐỘ QUÉT TRONG PHƯƠNG PHÁP CV
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224