Chi tiết về Tác giả

Diệu Anh, Văn

  • T. 22, S. 2 (2017) - Bài báo
    TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN PHÂN TÍCH MỘT SỐ THÀNH PHẦN CHẤT PPCP TRÊN HỆ THỐNG SẮC KÝ LC/QQQ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224