Chi tiết về Tác giả

Công Thắng, Vũ

  • T. 20, S. 2 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THAN TRẤU ĐỂ XỬ LÝ DẦU MỠ, COD VÀ CHẤT MÀU TRONG NƯỚC THẢI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224